Vedtægter for Munkehøj Grundejerforening

September 2023

Print liste

§ 1.

Foreningens navn er “Munkehøj Grundejerforening”. Hjemstedet er Gribskov Kommune.

§ 2.

Foreningen, der er upolitisk, har til formål at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder primært at vedligeholde foreningens aktiver som veje og rabatter.

§ 3.

Medlemmer af foreningen er ejere af parceller udstykket i året 1946 fra Munkehøj Gård, Bonderup, og parcellerne på Agervænget, Fiskerlodden og Parcelvej. Medlemmerne har pligt til at tinglyse tvunget medlemskab af grundejerforeningen på deres respektive parcel.

Foreningen har en hjemmeside, der har til formål at fremme kommunikation mellem foreningens bestyrelse og medlemmer. Referater fra bestyrelsesmøder, generalforsamling, m.v. publiceres gennem hjemmesiden.

§ 4.

Da foreningen varetager medlemmernes fælles interesser over for kommunen og over for andre offentlige myndigheder, har et medlem pligt til at orientere bestyrelsen, hvis der imellem den pågældende og det offentlige opstår spørgsmål, hvis afgørelse kan få betydning for andre medlemmer i foreningen, ligesom medlemmer kan henvende sig til bestyrelsen med anmodning om assistance.

§ 5.

Foreningens medlemmer skal søge at bevare områdets karakter af et fredeligt og rekreativt område. Generalforsamlingen kan som led heri fastsætte fornødne regulativer og ordensbestemmelser.

Bestyrelsen skal under sit arbejde i fornødent omfang samarbejde med grundejerforeningerne fra naboarealerne og med det for området etablerede grundejerforbund.

§ 6.

Medlemmerne betaler et kontingent, der fastsættes på foreningens generalforsamling for ét regnskabsår ad gangen. Kontingentet skal altid være lige stort for hvert medlem.

Kontingentet skal være indbetalt senest førstkommende bankdag i januar efter generalforsamlingen. Såfremt kontingentet ikke er rettidig indbetalt, opkræves der gebyr ved rykkerskrivelse – gebyret ved 1. rykkerskrivelse er 100,- kr. Såfremt kontingentet ikke er indbetalt senest 14 dage efter påkrav, opkræves der yderligere et gebyr ved rykkerskrivelse – gebyret ved 2. rykkerskrivelse er 100,- kr.

Regnskabsåret løber fra den 1. juli til 30. juni.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere regler for opkrævning af kontingent.

§ 7.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Hvert medlem har – uanset hvor mange parceller han/hun ejer – kun én stemme. Har flere i foreningen skøde på en ejendom, kan der kun afgives én stemme på generalforsamlingen. Stemmeafgivning kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan dog repræsentere mere end 3 stemmer udover sin egen.

Det på generalforsamlingen passerede føres til referat, der endvidere skal underskrives af dirigenten.

§ 8.

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i august, september eller oktober måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved brev, e-mail eller fax til hvert enkelt medlem.

Dagsordenen affattes af bestyrelsen og skal meddeles samtidig med indkaldelsen. Forslag og emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt indgivet til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen.

Sager, der ikke er anført på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På hver generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed, og regnskabet forelægges til godkendelse.

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes på samme måde som den ordinære og afholdes, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 1/4 af medlemmerne indgiver skriftlig motiveret begæring med tilkendegivelse af dagsorden til bestyrelsen. Hvis en sådan begæring er tilsendt bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 1 måned efter begæringens modtagelse.

Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er fremmødt ved dennes begyndelse, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§ 10.

Stk. I. Lovlig indvarsling af generalforsamlingen gør denne beslutningsdygtig.

Stk. 2. Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal (jf. dog § 13).

§ 11.

Bestyrelsen består af 4-5 medlemmer. Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer af foreningen.

Generalforsamlingen vælger formand og 3-5 bestyrelsesmedlemmer, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig selv.

Endvidere vælger generalforsamlingen 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.

Formanden + 1 medlem afgår sammen hvert andet år. De øvrige 3 medlemmer afgår hvert andet år. Indtræffer vakance i årets løb, indtræder en suppleant i bestyrelsen, idet det nye medlem indtræder i tur svarende til det medlem, der udtrådte.

Bestyrelsesmedlemmerne samt suppleanter kan genvælges i max. 10 år. Bestyrelsen holder møde, når formanden skønner det nødvendigt, eller når det begæres af 2 bestyrelsesmedlemmer. Der føres referat over det på bestyrelsesmødet passerede.

Foreningen tegnes af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen er ulønnet, men bestyrelsesmedlemmerne er berettiget til at få dækket afholdte udgifter
i forbindelse med udøvelsen af hvervet.

§ 12.

Foreningens pengemidler skal indsættes på en eller flere for foreningen oprettede konti i bank, sparekasse elle postgiro. Medlemmer, der sælger eller på anden måde overdrager deres ejendom og derfor udtræder  af foreningen, har ikke krav på nogen andel af foreningens eventuelle formue.

§ 13.

Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun finde sted ved en ekstraordinær generalforsamling (jf. § 9). Motiveret dagsordensforslag skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens eventuelle formue.

Stk. 2. Beslutning om opløsning af foreningen kan kun ske, såfremt mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 12/10 1975 (med ændringer 10/10 1976, 16/10 1977, 9/10 1983,25/5 2003, 10/10 2004, 12/10 2008 , 5/10 2014 og 17/09 2023).